Reemprenedor, coneix la nova tarifa plana per a autònoms de 50€ al mes!

Publicado el 13-01-2016

Fecha de inicio: 22-05-2017

Fecha final: 22-05-2017

D’aquesta manera s'estableix una quantitat fixe i estable durant els primers 6 mesos que permet el professional conèixer en tot moment, i amb seguretat i certesa, la quantitat a satisfer. A més es preveu la possibilitat d'actualitzar aquesta xifra a través de les successives lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, amb l'objecte de poder adequar-la a les circumstàncies de cada moment.

Els treballadors que causin alta inicial i optin per  la base de cotització mínima  la quota d'autònoms es reduirà a 50€ durant els primers 6 mesos.

 

Requisits tarifa plana:

- Causar alta inicial i no  haver  estat donat d’alta en els últims 5 anys immediatament anteriors.

A més,  la Tresoreria General de la Seguretat Social va establir amb anterioritat uns altres requisits fruit de l’aprovació del Decret Llei 4/2013, de mesures dels autònoms i ajuda als emprenedors i tot i que s’ha aprovat aquesta nova llei a dia d’avui encara no han canviat aquests requisits:

- No ser administrador d’una societat mercantil

- No haver rebut anteriorment bonificacions de la Seguretat Social com autònom encara que hagin passat més de 5 anys.

- No ser autònom col·laborador (règim especial per a familiars dels autònoms).

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions et recomanem que ho consultis amb la TGSS per si ho pots sol·licitar.

Com a novetat, els autònoms que contractin a treballadors també podran beneficiar-se de la tarifa plana d’autònoms en la seva quota de la  Seguretat Social.

I també serà d’aplicació als socis de societats laborals i als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que estiguin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms.

 

Quantia de la tarifa plana:

Al 2015 la base mínima de cotització és de 884,40€, quedant la quota mínima pròxima als 264,44€ mensuals per aquells autònoms que no puguin acollir-se a cap bonificació. La reducció de la quota d’autònoms varia al llarg dels primers mesos d’activitat, establint-se tres trams.

  1. Els primers 6 mesos la quota és de 50€.
  2. Durant els 6 mesos següents s’estableix una reducció de la quota del 50% quedant una quota de 134,06€.
  3. I, per últim, passats aquests 6 mesos s’estableixen 6 mesos més amb una reducció de la quota del 30% quedant una quota de 186, 25€.

Alternativament, aquells que compleixin els requisits anteriors i optin per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant els primers 6 mesos una reducció sobre la quota per contingències comunes, sent la quota  el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, equivalent al 80% de la quota.

Després d’aquests 6 mesos, independentment de la base de cotització escollida, també es podran aplicar les reduccions anteriorment mencionades (sent la quota a reduir el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment).

A més a més, en el supòsit que els treballadors per compte pròpia siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, i causin alta inicial o no hagin estat en situació d’alta durant els 5 anys immediatament anteriors, podran aplicar-se a més una bonificació addicional que equival al 30%, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst en el apartat anterior. En aquest supòsit la duració màxima de les reduccions i bonificacions serà de 30 mesos.

Sol·licitud:

S’ha de sol·licitar la tarifa plana en el moment de donar-se d’alta d’autònoms.

Fonts d’informació:

  1. Llei 31/2015, de 9 de setembre  per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia social
  2. Pàgina web SEPE (Incentivos a trabajadores por cuenta propia y autónomos)

Informaciones de interés