Les dues modalitats de capitalització de l’atur

Publicado el 13-01-2016

Fecha de inicio: 22-05-2017

Fecha final: 22-05-2017

La normativa que regula el pagament únic de la capitalització de l’atur està recollida en l’article 34 de la llei 20/2007 de l’11 de juliol de l’Estatut del Treball Autònom i en l’article 10 de la llei 5/2011 del 29 de març de l’Economia Social, que entren en aplicació el 10 d’octubre de 2015, i venen a substituir la disposició transitòria 4ª de la llei 45/2002.

Les persones en situació d’atur amb dret a presentació poden capitalitzar l’atur amb dues modalitats:

1. Pagament únic de la prestació d’atur, independentment de la seva edat i discapacitat, en el següents supòsits:

-          Per a constituir-se com a autònom. L’abonament es podrà fer de cop per a destinar a:

- Per a fer una aportació de capital en una societat mercantil de nova creació o ja constituïda, sempre que passin a tenir el control de la mateixa i passin a desenvolupar en ella una activitat professional. No es permetrà aquesta modalitat de capitalització per a incorporar-se en una societat on hi hagués existit un vincle contractual previ immediatament anterior a la situació d’atur. La prestació capitalitzada es podrà destinar a finançar:

- Per a la incorporació com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals.

2. Si per contra, no es desitja capitalitzar el 100% de la prestació, l’import restant es pot utilitzar per al pagament de quotes a la Seguretat Social. En aquest cas l’administració abona mensualment l’import de la prestació d’atur per a subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social, a través d’una quantitat fixa, i que correspondrà a l’import de l’aportació integra del treballador a la Seguretat Social al moment de l’inici de l’activitat. 

La sol·licitud de l’abonament de la prestació per atur, ja sigui a través de la primera o la segona modalitat, haurà de ser amb data anterior a l’inici de l’activitat com a treballador autònom o com a soci de l’entitat mercantil.  

Bibliografia:

Llei 20/2007 de 11 de juliol del Estatut de Treball Autònom (article 34)
Llei 5/2011 de 29 de març de economia Social (Article 10)

Informaciones de interés